Misija

Misija Visoke škole za sigurnost i razlog postojanja je nastaviti tradiciju školovanja inženjera sigurnosti započetog u Zagrebu prije pedeset godina, u vrijeme kad je to bio jedan od rijetkih studija takve vrste u bivšoj Jugoslaviji i Europi.
Misija Visoke škole za sigurnost je postići i zadržati izvrsnost u svakom području odgojno-obrazovnog rada iz matične djelatnosti na razini stručnog i specijalističkog studija te izvanstudijskih institucionalnih i neinstitucionalnih oblika cjeloživotnog osposobljavanja i usavršavanja za zaštitu ljudi, materijalnih dobara i okoliša.
Misija Visoke škole za sigurnost je omogućiti stručnjacima integralne sigurnosti nastavak školovanja i postizanje najviših stručnih i akademskih zvanja u zemlji i inozemstvu.
Misija Visoke škole za sigurnost je omogućiti poslodavcima i njihovim ovlaštenicima, kao i povjerenicima radnika za zaštitu na radu usvajanje znanja za zaštitu života i zdravlja radnika na radu.
Misija Visoke škole za sigurnost je educirati zapovjedni vatrogasni kadar u vatrogastvu za primjenu pravila zaštite na radu i zaštite zdravlja vatrogasaca.
Misija Visoke škole za sigurnost je educirati ovlaštenike poslodavca u tvrtkama koje obavljaju djelatnost kojom se onečišćuje okoliš za poduzimanje preventivnih mjera zaštite okoliša.
Misija Visoke škole za sigurnost je omogućiti rukovodno zapovjednom kadru u zaštitarskim tvrtkama i privatnoj zaštiti usvajanje znanja i novih spoznaja o tehničko-tehnološkim aspektima zaštite osoba i imovine.

Vizija

Zamisao o željenom, predvidivom i stvarno mogućem razvoju događaja i pothvata na Visokoj školi za sigurnost je okvir za oblikovanje strategije.
Stoga je vizija Visoke škole za sigurnost zadržati stečeni ugled visokoškolske ustanove s bogatom tradicijom koja je prva i jedina u Hrvatskoj školovala diplomirane inženjere sigurnosti i magistre sigurnosti, koji su svoje školovanje i stjecanje zvanja magistra znanosti i doktora znanosti nastavili u zemlji i inozemstvu, kao i razvijanje studijskih programa u skladu s potrebama tržišta rada u Hrvatskoj i Europi u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim smjernicama i preporukama.
Naša je vizija potpuna integracija obrazovnog profila u akademsku zajednicu (iz koje je godinama neopravdano bio isključen) i pripadajuće područje tehničkih znanosti, polje interdisciplinarnih tehničkih znanosti i grane inženjerstvo zaštite na radu, inženjerstvo zaštite od požara, inženjerstvo zaštite okoliša i inženjerstvo tehničke zaštite.
Naša je vizija školovanje stručnjaka sigurnosti koji će biti traženi na tržištu rada zbog zaštite interesa poslodavaca i radnika na radu, za razliku od zakonske obveze poslodavaca da zaposle stručnjake sigurnosti ako je njihova djelatnost rizična sa stajališta zaštite ljudi i materijalnih dobara.
Naša je vizija trajna dogradnja sustava kvalitete u upravljanju, ustroju studija i izvođenju nastavnog procesa.
Naša je vizija promjena strukture studentske populacije, od polaznika koji su već obavljali poslove sigurnosti i zaštite zdravlja (pa im je samo trebala formalna naobrazba i dokvalifikacija) do polaznika koji su prepoznali ovaj obrazovni profil i novo perspektivno zanimanje.
Naša je vizija stasanje nove generacije nastavnika za predmete osnovne struke koji su po vokaciji stručnjaci sigurnosti s iskustvom iz prakse.

Strategija

Strategija za ostvarivanje misije i željenog razvoja događaja su ciljane aktivnosti koje se mogu provesti. To se u prvom redu odnosi na osiguravanje izvrsnosti:
  • trajnim procesom dogradnje sustava kvalitete u upravljanju ustanovom, ustroju studija i odgojno-obrazovnog procesa
  • vlastitom reprodukcijom nastavnika, asistenata i suradnika iz redova najboljih studenata s iskustvom iz prakse i odgovarajućim stručnim i nastavnim radom
  • primjenom najsuvremenijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i elektroničkog učenja.
Nadalje, strategija Visoke škole za sigurnost u ostvarivanju vizije je popularizacija zanimanja zbog malog broja prijavljenih nezaposlenih inženjera sigurnosti, još bolja povezanost sa strukovnim udrugama, napose s Hrvatskim društvom inženjera sigurnosti, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, Hrvatskim cehom zaštitara, Udrugom hrvatskih menadžera sigurnosti i Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, stalno praćenje karijera završenih studenata (alumni), uključivanje u rad međunarodnih asocijacija i programe za cjeloživotno učenje EU, bolje povezivanje sa srodnim obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu (bilateralna suradnja), stvaranje pretpostavki (formalnih i materijalnih) za bolju mobilnost nastavnika i studenata, dalji razvoj izdavačke djelatnosti (biblioteka inženjera sigurnosti) te stručna pomoć za osnivanje Hrvatske komore inženjera sigurnosti.
Daljnja izgradnja brenda Visoke škole za sigurnost kao respektabilne visokoškolske ustanove za integralnu sigurnost.


Lada Crnobori, univ. spec. pol.

2340009-1110195546

1335154

15608244256

+385 (1) 4 555 888

+385 (1) 4 555 800

ustanova@ustanova-ctz.hr

Ul. A. Brešćenskog 4,
10000 Zagreb